Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej

„KOMUNALNIK”

Od dnia 1 lipca 2013 w całym mieście ulegną zmianie zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i stosownych uchwał podjętych przez Radę Miasta, Gmina Wrocław przejmie na siebie obowiązek odbioru m.in. śmieci od mieszkańców Wrocławia. Te zmiany dotyczą również Wszystkich Mieszkańców naszej Spółdzielni.

Najważniejszą zmianą dla mieszkańców jest zmiana systemu ustalania wysokości opłat za odpady. Od tego momentu Spółdzielnia nie ma niestety jakiegokolwiek wpływu na wysokość i sposób pobierania opłat, mimo licznych protestów składanych bezpośrednio na ręce Prezydenta Wrocławia.

Opłata za odbiór śmieci przypadająca na dany lokal będzie ustalana na podstawie jego powierzchni. W przypadku, gdy na jednego mieszkańca przypada więcej niż 27 m² powierzchni lokalu, opłata będzie mogła być naliczana na podstawie ilości osób a nie na podstawie metrażu.

Dodatkowym, istotnym elementem wpływającym na wysokość opłaty jest uzależnienie jej od decyzji mieszkańców w sprawie segregacji odpadów.

Poniżej podajemy nowe stawki za odbiór śmieci ustalone przez Gminę Wrocław wraz z przykładami. Wysokość opłat jest niezależna od Spółdzielni.

  ODPADY
MIESIĘCZNE STAWKI OPŁAT SEGREGOWANE NIESEGREGOWANE
Stawka za 1 m2 lokalu 0,85 zł 1,27 zł
Stawka za 1 osobę 19,00 zł 28,50 zł

Przykładowo rodzina 4 osobowa mieszkająca w mieszkaniu o pow. 60 m2 zapłaci miesięcznie:

  • W przypadku segregacji 51 zł
  • W przypadku nie segregowania śmieci 76,20 zł

Natomiast osoba samotna zamieszkująca mieszkanie o pow. 60 m2 zapłaci miesięcznie:

  • W przypadku segregacji śmieci 19 zł
  • W przypadku nie segregowania śmieci 28,50 zł

Rodzina 2 osobowa zajmująca mieszkanie o pow. 60 m2 zapłaci miesięcznie:

  • W przypadku segregacji śmieci 38 zł
  • W przypadku nie segregowania śmieci 57 zł

Nowy System zakłada zbiorową odpowiedzialność mieszkańców zamieszkujących w budynkach wielorodzinnych w zakresie systemu zbierania odpadów. Deklarację o segregacji śmieci zobowiązany jest złożyć każdy mieszkaniec danej nieruchomości i wszyscy mieszkańcy musza jej przestrzegać. W przypadku stwierdzenia przez firmę odbierająca odpady, że nie są one odpowiednio segregowane, miasto naliczy opłaty za wywóz na podstawie wyższej stawki Wszystkim Mieszkańcom danej nieruchomości!

Różnica w opłatach pomiędzy odpadami segregowanymi i nie segregowanymi w skali roku jest bardzo znacząca, i wynosi w przypadku 4 osobowej rodziny 302,40 zł. Dlatego warto zrobić wszystko aby uniknąć wyższych kosztów.

Pojemniki na odpady mieszane jak również na odpady po segregowaniu typu papier, tworzywa sztuczne, szkło kolorowe, szkło białe będą dostarczane i organizowane przez Gminę Wrocław. Miasto utworzy również punkty selektywnego zbierania odpadów takich jak przeterminowane leki, baterie, odpady zielone, odpady wielkogabarytowe (np. meble ).

Mając na uwadze obniżenie kosztów gospodarki odpadami i ochronę środowiska Zarząd Spółdzielni zachęca mieszkańców do podjęcia decyzji o segregowaniu śmieci. Zarząd i pracownicy Spółdzielni będą bacznie przyglądać się działaniom podjętym przez Gminę Wrocław i dołożą wszelkich starań aby ułatwić Państwu przejście przez ten trudny okres.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji i prosimy o wszelkie uwagi i sugestie w tym zakresie.

Informujemy również, iż Gmina Wrocław powołała spółkę EKOSYSTEM, której zadaniem jest gospodarowanie odpadami w imieniu Gminy. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości stosowne informacje można uzyskać na stronie internetowej firmy EKOSYSTEM www.ekosystem.wroc.pl lub telefonicznie pod numerami w godzinach 7.30- 17.15:

71 75-86-911, 71 75-86-912, 71 75-86-913, 71 75-96-914

UWAGA!!!

Prosimy o pilnowanie i monitorowanie informacji, które będą dostępne na naszej stronie internetowej bądź na stronie www.ekosystem.wroc.pl. W obecnej chwili toczy się spór przez kogo deklaracja dotycząca podatku śmieciowego ma być złożona ( czy przez Spółdzielnię czy przez poszczególnego mieszkańca ).

Jeśli nie będzie zmiany, to w Państwa imieniu Spółdzielnia będzie składać deklaracje na dane budynki.

Jeśli tylko pojawią się jakiekolwiek informacje będziemy Państwa niezwłocznie przekazywać.