Spółdzielnia Miieszkaniowa                                                              Wrocław, 21.06.2012 r.

„KOMUNALNIK

Ul. Prądzyńskiego 30A

50-433 Wrocław

 

 

 

Szanowni Państwo!!!

W oparciu o art. 4 pkt Ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2009 r. nr 119 poz. 1116 z późniejszymi zmianami) Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "KOMUNALNIK" (zachowując statutowy 3 miesięczny termin wypowiedzenia) wypowiada z dniem 30.06.2012 r. dotychczasowe stawki opłaty eksploatacyjnej w wysokości 1,20 za 1 m2 powierzchni użytkowej.

Uzasadnienie

Działając na podstawie Art. 4,5 i 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wprowadza się stawki opłaty eksploatacyjnej wynikające z kosztów poniesionych na danej nieruchomosci, z uwzględnieniem pożytków z nieruchomości i majątku wspólnego. Zgodnie z zapisami w/w ustawy, wszystkie osoby posiadające tytuł prawny do lokalu winny być traktowane jednakowo w kswestii ponoszenia kosztów utrzymania nieruchomości . Z podstawę wyliczenia stawek przyjęto koszt poniesiony w roku obrotowym 2011.

UWAGA !!!

Wypowiedzenie otrzymuje każdy mieszkaniec nieruchomości za pośrednictwem EUROSKRZYNKI zgodnie z zapisem statutowym.

 

statut zatwierdzony  16.06.2012 r.