ZAWIADOMIENIE

O TERMINIE I PORZĄDKU OBRAD

WALNEGO ZGROMADZENIA

Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „KOMUNALNIK” we Wrocławiu

Zarząd SM „KOMUNALNIK” we Wrocławiu zawiadamia , że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni odbędzie się dnia 21 czerwca 2023 r. o godz.16:30 w Sali gimnastycznej szkoły Podstawowej nr 96 im . Leonida Teligi ul. Krakowska 2

Porządek obrad :

Otwarcie Zebrania przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej

Wybór Prezydium Zebrania.

Wybór Komisji Wnioskowej, Skrutacyjno – Mandatowej oraz innych w miarę potrzeb.

Stwierdzenie Komisji Skrutacyjno – Mandatowej o prawomocności Zgromadzenia
i zdolności do podejmowania uchwał.

Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

Odczytanie listy pełnomocnictw.

Przyjęcie porządku obrad.

Przedstawienie sprawozdań organów SM „ Komunalnik” z działalności za 2022 r. tj.

sprawozdania finansowego za 2022 r.

sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r.

sprawozdania Zarządu z działalności za 2022 r.

Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami

Podjęcie uchwał w zakresie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.

przeznaczenia dodatniego wyniku z działalności gospodarczej za 2022 r.

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2022 r.

zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2022 r.

udzielenie absolutorium dla członków Zarządu SM „Komunalnik” z działalności

za 2022 r.

Podjęcie uchwały dotyczącej oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką może w latach 2023-2024 zaciągnąć Spółdzielnia Mieszkaniowa „Komunalnik” we Wrocławiu celem uzyskania korzystnego finansowania na docieplenie i poprawę efektywności energetycznej poszczególnych budynków.

Wolne wnioski.    

Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.

Zamknięcie obrad.

Dokumenty i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad wyłożone zostaną w dniu 30.05.2023 r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Prądzyńskiego 30a, oraz umieszczone na portalu IOK po zalogowaniu się. Członkom służy prawo zapoznania się z powołanymi projektami uchwał.