Spółdzielnia Mieszkaniowa „Komunalnik” z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Prądzyńskiego 30a w związku z dużą ilością pojawiających się gryzoni w podwórzach lokali jak i budynków mieszkalnych , w których lokale są usytuowane, przypomina o obowiązku przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji w terminie od dnia 15.11.2019r do 01.12.2019r w lokalu usługowym i w jego podpiwniczeniach (zapleczach magazynowo-socjalnych) ze szczególnym uwzględnieniem lokali gastronomicznych wraz z podwyższonym terenem pod podwyższonymi podestami ogródków gastronomicznych oraz w obiektach handlowych branży spożywczej zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/567/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 07.07.2016r .

Informujemy, że nie wywiązywanie się z obowiązku przeprowadzenia deratyzacji w terminach i na obszarach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia, podlega karze grzywny ( art.10 ust.2a ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. z 2016r poz.250 ze zmianami).

Przed rozpoczęciem deratyzacji należy:

- dokonać naprawy wszystkich uszkodzeń, które mogą służyć gryzoni jako drogi dostępu do budynków i pomieszczeń, np. otwory w drzwiach , podłogach.

- usunąć z terenu nieruchomości i pomieszczeń wszelkie odpady mogące stanowić pożywienie dla gryzoni.

       Przypominamy, że na właścicielach lokali użytkowych spoczywa obowiązek przekazania takiej informacji podmiotom wynajmującym   dany lokal użytkowy.                                                    

     Prosimy o zwrotną informację w powyższej sprawie do biura.S M Komunalnik

(pisemnie, elektronicznie lub telefonicznie).