Wrocław 20.05.2019 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

O TERMINIE I PORZĄDKU OBRAD

WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółdzielni Mieszkaniowej „KOMUNALNIK” we Wrocławiu

Zarząd SM „KOMUNALNIK” we Wrocławiu zawiadamia , że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

odbędzie się dnia 12 czerwca 2019 r. o godz.163o w Sali gimnastycznej szkoły Podstawowej nr 96 im . Leonida Teligi ul. Krakowska 2

 

Porządek obrad :

 

 1. Otwarcie Zebrania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 2. Wybór Prezydium Zebrania.
 3. Wybór Komisji Wnioskowej, Skrutacyjno – Mandatowej oraz innych
  w miarę potrzeb.
 4. Stwierdzenie Komisji Skrutacyjno – Mandatowej o prawomocności Zgromadzenia

i zdolności do podejmowania uchwał.

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przedstawienie sprawozdań organów SM „ Komunalnik” z działalności za 2018 r. tj.

a/ sprawozdania finansowego za 2018 r.

           b/ sprawozdania Zarządu z działalności za 2018 r.

c/ sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 r.

 1. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami
 2. Podjęcie uchwał w zakresie:

a/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r.

b/ przeznaczenia wolnych środków obrotowych z roku 2018

c/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2018 r.

d/ udzielenie absolutorium dla członków Zarządu SM „Komunalnik” z działalności

     za 2018 r.

e/ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 r.

 1. Przedstawienie listu polustracyjnego z lustracji objętej za okres 2015-2017 i podjęcie uchwały w sprawie realizacji zaleceń polustracyjnych
 2. Wolne wnioski.
 3. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
 4. Zamknięcie obrad.

Dokumenty i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad wyłożone zostaną

od dnia 21.05.2019 r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Prądzyńskiego 30a,

Członkom służy prawo zapoznania się z powołanymi projektami uchwał.