Wrocław 02.08.2018r.

ZAWIADOMIENIE

O TERMINIE I PORZĄDKU OBRAD

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółdzielni Mieszkaniowej „KOMUNALNIK” we Wrocławiu

Zarząd SM „KOMUNALNIK” we Wrocławiu zawiadamia , że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

odbędzie się 29sierpnia 2018 r. o godz.1630 w Szkole Podstawowej nr 96 im Leonida Teligi , ul. Krakowska 2

mandaty wydawane będą od godz. 1615

 

 

Porządek obrad :

  1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
  2. Wybór Prezydium Zgromadzenia.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjno – Mandatowej i innych w razie potrzeby;
  4. Stwierdzenie Komisji Skrutacyjno – Mandatowej o prawomocności Zgromadzenia

i zdolności do podejmowania uchwał.

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
  2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
8.      Omówienie zmian w statucie spółdzielni.
9.      Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu SM Komunalnik oraz przyjęcie tekstu jednolitego statutu.
  1. Zamknięcie obrad.

Projekt uchwały, która będzie przedmiotem obrad wyłożona zostanie do wglądu dla członków na 14 dni przed terminem WZ.- w siedzibie Spółdzielni przy ul. Prądzyńskiego 30a, ( w godzinach pracy Spółdzielni).                                                                            

Członkowie mają prawo w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia WZ zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad WZ.

Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed terminem WZ.