PROTOKÓŁ  Z  OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ „KOMUNALNIK”

                                   Z DNIA 17 CZERWCA 2016 r.

 

W zebraniu udział wzięli:

 

Ewa Waliszek   –  Prezes Zarządu

Ewa Zakrzewska – Członek Zarządu

Edward Stankiewicz – Członek Zarządu

Violetta Dojnikowska – specialista ds.  księgowości

 

Nadzór i obsługę prawną sprawowała adwokat Barbara Skiedrzyńska

 

Na Walne Zgromadzenie przybyło 59 osób – Członków Spółdzielni uprawnionych do głosowania (liczba ta w toku zebrania ulegała zmianie).

1.      Przewodniczący Rady Nadzorczej Jerzy Parossa o godz. 16:15 powitał zebranych.

2.      Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził wybór Prezydium.

Zgłoszono cztery osoby do Prezydium Walnego Zgromadzenia:

·         Bartosza Dregera (nr mandatu 18),

·         panią z nr mandatu 8,

·         Ryszarda Piwnika (nr mandatu 3),

·         Piotra Skałeckiego (nr mandatu 35).

Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do Prezydium WZ. Na wniosek Członków zarządzono jednak głosowanie nad poszczególnymi funkcjami kandydatów w Prezydium.

Zgłoszono dwoje kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:

·         Bartosza Dregera (nr mandatu 18),

·         panią z nr mandatu 8.

Kandydatury tych osób poddano pod głosowanie. Uprawnionych do głosowania było 60 osób. Na Bartosza Dregera (nr mandatu 18) głosowało 25 osób, na panią z nr mandatu 8 23 osoby.

Bezpośrednio po tym głosowaniu grupa Członków zaprotestowała przeciwko uprawnieniu do głosowania mandatu nr 13. Sprawa została od razu wyjaśniona – okazało się, że mandat został wydany w wyniku nieporozumienia obejmującego brak prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika oraz . Mandat nr 13 został natychmiast zwrócony i tym samym nie brał udziału w następnych głosowaniach, natomiast jedyne głosowanie, w którym nieprawidłowy mandat brał udział, zostało powtórzone.

W powtórnym głosowaniu na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia uprawnionych do głosowania było 59 osób. Na Bartosza Dregera (nr mandatu 18) głosowały 32 osoby, na panią z nr mandatu 8 24 osoby. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia został Bartosz Dreger.

Żaden z pozostałych wcześniej wyłonionych kandydatów do Prezydium Walnego Zgromadzenia nie zgodził się na kandydowanie na funkcję  Sekretarza.

W tym czasie Prezes Spółdzielni Ewa Waliszek poinformowała zebranych, że pani z nr mandatu 8 jako pierwsza z kilku Członków podpisała zaskarżenie do KRS-u poprzednich obrad i protokołu z Walnego Zgromadzenia 12.06.2015 o nierzetelne sprawozdanie z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia oraz o unieważnienie Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Prezes Spółdzielni zasugerowała, że byłoby wskazane, aby pani z nr mandatu 8 protokołowała obecne Walne Zgromadzenie.

Pani z nr mandatu 8 wycofała się kandydowania do Prezydium Walnego Zgromadzenia.

Po łącznie kilkudziesięciominutowych wyczekiwaniu na zgłoszenie kandydata na Sekretarza, swoją kandydaturę zgłosiła Janina Przybysz (nr mandatu 1). Kandydatura została przegłosowana i Janina Przybysz została Sekretarzem Walnego Zgromadzenia.

Ostatecznie wybrano Prezydium w składzie:

·         Bartosz Dreger – Przewodniczący

·         Janina Przybysz – Sekretarz

·         Ryszard Piwnik – Asesor

·         Piotr Skałecki – Asesor

3.      Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził wybór Komisji Skrutacyjno-Mandatowej oraz Komisji Wnioskowej. Zostali zgłoszeni kandydaci, kandydaci wyrazili zgodę. Walne Zgromadzenie dokonało wyboru komisji.

Komisje ukonstytuowały się w następującym składzie:

Komisja Skrutacyjno-Mandatowa:

·         Małgorzata Szałankiewicz (nr mandatu 45) – Przewodnicząca

·         Alicja Kluziak (nr mandatu 44) – Sekretarz

·         Janina Pocałuj (nr mandatu 26) – Członek

Komisja Wnioskowa:

·         Zbigniew Łagódka (nr mandatu 58) – Przewodniczący

·         Magdalena Gierczyk  (nr mandatu 48)– Sekretarz

·         Krystyna Sołtysiak  (nr mandatu 49) – Członek

4.      Przewodnicząca Komisji Skrutacyjno-Mandatowej ogłosiła, że zebranie zostało zwołane  prawidłowo, jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał.

5.      Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 czerwca 2015 r.

Do głosowania uprawnionych było   59 Członków

Za przyjęciem głosowało                   37 Członków

Przeciw                                              0 Członków

Protokół został przyjęty.

6.      Przewodniczący  Walnego Zgromadzenia przystąpił do przyjęcia porządku obrad.

Zgłoszono 3 zmiany do porządku obrad:

·         Pani z nr mandatu 8 zaproponowała, by punkty 7, 8 i 9 a)–c) połączyć w ten sposób, że bezpośrednio po każdym sprawozdaniu następowałaby dyskusja nad nim i głosowanie w sprawie jego zatwierdzenia.

·         Pan z nr mandatu 40 zaproponował by pkt. 13 i 14 przenieść przed pkt. 10.

·         Piotr Skałecki (nr mandatu 35) zaproponował wykreślenie z porządku obrad dodatkowych punktów, jakie zostały dodane na podstawie §91 ust. 2 i 3 Statutu, tj. pkt. 12, 13, 14 oraz w pkt. 10 wszystkich zmian z wyjątkiem § 102 ust. 1.

Przystąpiono do głosowania nad proponowanymi zmianami:

  1. Wniosek pani z nr mandatu 8

Do głosowania uprawnionych było   56 Członków

Za przyjęciem głosowało                   36 Członków

Przeciw                                              20 Członków

Wniosek został przyjęty

  1. Wniosek Piotra Skałeckiego (nr mandatu 35), jako dalej idący niż wniosek pana z nr mandatu 40.

 

Za przyjęciem głosowało                   32 Członków

Przeciw                                              21 Członków

Wniosek został przyjęty

Wniosek pana z nr mandatu 40 został w tej sytuacji uznany za bezprzedmiotowy.

 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad przyjęciem zmienionego porządku obrad.

 

Za głosowało                                      37 Członków

Przeciw głosował                               1 Członek

 

Porządek obrad został przyjęty.

 

Bezpośrednio po przyjęciu porządku obrad, tj. około godz. 18:20, znacząca liczba Członków opuściła obrady.

 

Uprawnionych do głosowania pozostało 41 osób.

 

7.      Następnie odbyło się przedstawienie poszczególnych sprawozdań tj. pkt. 7, 8 i 9 a–c porządku obrad:

 

a) sprawozdania finansowego za 2015 r., które przedstawiła księgowa spółdzielni Violetta Dojnikowska.

 

Po przedstawieniu sprawozdania nie było dyskusji ani pytań merytorycznych, jedynie jeden z Członków zapytał, czy można bliżej zapoznać się z informacja dodatkową i bilansem, który był wyłożony do wglądu. Odpowiedź otrzymał twierdzącą.

 

·         Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015r.

 

Walne Zgromadzenie na podstawie § 89 i §92 statutu Spółdzielni postanawia:

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2015

Do głosowania uprawnionych było   41 Członków

„ZA” uchwałą głosowało                   32 Członków

„PRZECIW” uchwale głosowało      0 Członków

Uchwała została przyjęta.

O godz. 18:45  Walne Zgromadzenie opuściła Przewodnicząca Komisji Skrutacyjno-Mandatowej Małgorzata Szałankiewicz (nr mandatu 45).

Ewa Brzezińska (nr mandatu 30) zgodziła się kandydować do składu w/w Komisji. Ewa Brzezińska została  wybrana do Komisji Skrutacyjno-Mandatowej

 

b) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2015 r.  przedstawił przewodniczący RN Jerzy Parossa

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej.

 

·         Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015r.

Walne Zgromadzenie na podstawie § 89 i §92 statutu Spółdzielni postanawia:

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2015.

Do głosowania uprawnionych było    41 Członków

„ZA” uchwałą głosowało                   34 Członków

„PRZECIW” uchwale głosowało      0 Członków

Uchwała została przyjęta.

c) sprawozdanie z działalności Zarządu za 2015 r. przedstawiła Członek Zarządu Ewa Zakrzewska

Wobec informacji w sprawozdaniu  o niemożności  dalszego wyodrębniania lokali z powodu błędów w uchwałach podziałowych padło pytanie pani z nr mandatu 59: jakie są tego konsekwencje, jakie to błędy i na jakich nieruchomościach .

Ewa Zakrzewska wyjaśniła, że Zarząd stanął przed faktem odmowy przez Notariusza zawarcia aktu odrębnej własności . Uchwały z błędem należy poprawić, gdyż zmianie ulega powierzchnia i położenie powierzchni przynależnej, a w związku z tym również następuje zmiana udziału w częściach wspólnych. Wykonane już zostały nowe rzuty lokali (na podstawie dokumentacji) z właściwie przypisaną powierzchnią przynależną. Konsekwencją tego jest wystąpienie o nowe zaświadczenia o samodzielności lokali oraz zmiana/aneks wszystkich aktów odrębnej własności na nieruchomości. Na dzień dzisiejszy po ustaleniach z kancelarią notarialną koszt jednego aneksu wynosi 439,80 zł. Kwota ta obejmuje również zmianę w zapisach ksiąg wieczystych. W tej chwili odmówiono podpisania aktu odrębnej własności na nieruchomości Roosevelta 20-22 i Rychtalskiej.

 Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2015r.

 

Walne Zgromadzenie na podstawie § 89 i §92 statutu Spółdzielni postanawia:

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu za rok 2015

Do głosowania uprawnionych było    41 Członków

„ZA” uchwałą głosowało                   33 Członków

„PRZECIW” uchwale głosowało      0 Członków

Uchwała została przyjęta.

 

8.      Następnie przystąpiono do pkt. 9 d) porządku obrad – udzielenia absolutorium Członkom Zarządu.

 

Uchwała nr 4 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” Ewie Waliszek z działalności w roku obrotowym 2015.

Do głosowania uprawnionych było        36 Członków

„ZA” uchwałą głosowało                        28 Członków

„PRZECIW” uchwale głosował             1 Członek

Uchwała została przyjęta.

 

 Uchwała nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik”  Edwardowi Stankiewiczowi z działalności w roku obrotowym 2015.

 

Do głosowania uprawnionych było    36 Członków

„ZA” uchwałą głosowało                   29 Członków

„PRZECIW” uchwale głosował        1 Członek

Uchwała została przyjęta.

 

Uchwała nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” Ewie Zakrzewskiej z działalności w roku obrotowym 2015.

 

Do głosowania uprawnionych było    36 Członków

„ZA” uchwałą głosowało                   32 Członków

„PRZECIW” uchwale głosowało      1 Członków

Uchwała została przyjęta.

 

Uchwała nr 7 w sprawie przeznaczenia dodatniego wyniku finansowego z działalności gospodarczej w 2015 r. w kwocie 237 771,60 zł na potrzeby działalności Gospodarki Zasobami.

 

Walne Zgromadzenie na podstawie § 89 statutu Spółdzielni postanawia w głosowaniu

jawnym  przeznaczyć dodatni wynik finansowy za rok 2015 na działalności gospodarczej

w kwocie 237 771,60 zł wykazany w bilansie jako „zysk netto” na potrzeby działalności

Gospodarki Zasobami. Wynik zostaje przeniesiony na krótkoterminowe rozliczenia

międzyokresowe.

Do głosowania uprawnionych było    36 Członków

„ZA” uchwałą głosowało                   31 Członków

„PRZECIW” uchwale głosowało      0 Członków

Uchwała została przyjęta.

 

9.      Przystąpiono do głosowania nad zmianą Statutu Spółdzielni

Uchwała nr 8 w sprawie zmian w Statucie
Na podstawie §89 i §92 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni postanawia wprowadzić zmiany do Statutu Spółdzielni, poprzez zmianę par. 102 ust.1 statutu, który otrzymuje brzmienie:

Zarząd składa się z 3 członków: Prezesa Zarządu oraz członków Zarządu.

Do głosowania uprawnionych było    36 Członków

„ZA” uchwałą głosowało                   30 Członków

„PRZECIW” uchwale głosowało      0 Członków

Uchwała została przyjęta.

 

Uchwała nr 9 w sprawie tekstu jednolitego statutu

 Na podstawie §89 i §92 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni uchwala tekst jednolity statutu spółdzielni.

Do głosowania uprawnionych było    36 Członków

„ZA” uchwałą głosowało                   31 Członków

„PRZECIW” uchwale głosowało      0 Członków

Uchwała została przyjęta.

10.  Przewodniczący Rady Nadzorczej Jerzy Parossa odczytał wnioski z listu polustracyjnego z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „ Komunalnik” z siedzibą we Wrocławiu za lata 2012-2014.

 

Uchwała nr 10 w sprawie zatwierdzenia wniosków z lustracji

Do głosowania uprawnionych było    36 Członków

„ZA” uchwałą głosowało                   32 Członków

„PRZECIW” uchwale głosowało      0 Członków

Uchwała została przyjęta.

 

11.  Wolnych wniosków nie zgłoszono.

12.  Komisja Wnioskowa poinformowała, że w trakcie obrad wpłynęły dwa wnioski.

 

Odczytano pierwszy wniosek – pana z nr mandatu 2 o wykluczenie poniższych członków ze SM Komunalnik:

1.      Xxxxxxxxxxx

2.      Xxxxxxxxxxx

3.      Xxxxxxxxxxx

Odczytano drugi wniosek – Piotra Skałeckiego (nr mandatu 35) o wykluczenie następujących członków ze SM Komunalnik:

1.      Xxxxxxxxxxxx

2.      Xxxxxxxxxxxx

3.      Xxxxxxxxxxxx

4.      Xxxxxxxxxxxx

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wraz z mecenas Barbarą Skiedrzyńską poinformowali zebranych, że zgodnie ze Statutem to Rada Nadzorcza wyklucza Członków na podstawie wniosku Zarządu. W związku z tym Przewodniczący zaproponował  poddanie pod głosowanie  obu wniosków .

 

Do głosowania uprawnionych było                34 Członków

„ZA”  przyjęciem wniosków głosowało        29 Członków

„PRZECIW” przyjęciu wniosków głosował    1 Członek

Wnioski zostały przyjęte.

 

13.  Do Komisji Wnioskowej nie wpłynęły żadne oświadczenia do protokołu.

14.  Na tym zakończono obrady Walnego Zgromadzenia Członków SM Komunalnik, a Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podziękował zebranym za przybycie.

 

 

 

 

   Janina Przybysz                                                        Bartosz Dreger 

        Sekretarz                                                             Przewodniczący     

 

             Walnego Zgromadzenia                                         Walnego Zgromadzenia