Spółdzielnia Mieszkaniowa                                                   

   ”Komunalnik”

   ul. Prądzyńskiego 30a

   50-433 Wrocław

 

ZMIANA

 

ZAWIADOMIENIA

W ZAKRESIE ROZSZERZENIA PORZĄDKU OBRAD

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” we Wrocławiu

Zarząd SM „Komunalnik” we Wrocławiu

na podstawie wniosku uprawnionych członków oraz Rady Nadzorczej z dnia 02.06.2016 r.

zmienia porządek obrad

w zwołanym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni

na dzień 17 czerwca 2016 r. o godz.16.00 w Szkole Podstawowej nr 96 im Leonida Teligi , ul. Krakowska 2

mandaty wydawane będą od godz. 1545

 

Zmieniony porządek obrad :

 1. Otwarcie Zebrania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 2. Wybór Prezydium Zebrania.
 3. Wybór Komisji Wnioskowej, Skrutacyjno – Mandatowej oraz innych
  w miarę potrzeb.
 4. Stwierdzenie Komisji Skrutacyjno – Mandatowej o prawomocności Zgromadzenia

i zdolności do podejmowania uchwał.

 1. Przyjecie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przedstawienie sprawozdań organów SM „ Komunalnik” z działalności za 2015 r. tj.

a/ sprawozdania finansowego za 2015 r.

b/ sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 r.

           c/ sprawozdania Zarządu z działalności za 2015 r.

 1. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami
 2. Podjęcie uchwał w zakresie:

a/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r.

b/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2015 r.

c/ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 r.

d/ udzielenie absolutorium dla członków Zarządu SM „Komunalnik” z działalności

     za 2015 r.

e/ przeznaczenia dodatniego wyniku finansowego z działalności gospodarczej

     za 2015r.

 1. Zmiany w statucie spółdzielni ( par.102 ust.1, par. 88 ust. 2, par. 102 ust.3, par. 102 ust. 1(1), par. 102 ust. 1(2), )– podjęcie uchwał
 2. Rozpatrzenie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności spółdzielni oraz podjęcie uchwały w sprawie realizacji wniosków polustracyjnych.
 3. Zmiany w regulaminie Rady Nadzorczej ;
 4. Odwołanie członków Rady Nadzorczej
 5. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej oraz na listę rezerwową;
 6. Wolne wnioski.
 7. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
 8. Zamknięcie obrad.

Dokumenty i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad wyłożone są wyłożone od 03.06.2016 r.

w siedzibie Spółdzielni przy ul. Prądzyńskiego 30a.

Członkom służy prawo zapoznania się z powołanymi projektami uchwał.