Wrocław 18.05.2016 r.

ZAWIADOMIENIE

O TERMINIE I PORZĄDKU OBRAD

WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółdzielni Mieszkaniowej „KOMUNALNIK” we Wrocławiu

Zarząd SM „KOMUNALNIK” we Wrocławiu zawiadamia , że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

odbędzie się 17 czerwca 2016 r. o godz.1600 w Szkole Podstawowej nr 96 im Leonida Teligi , ul. Krakowska 2

mandaty wydawane będą od godz. 1545

 

Porządek obrad :

 1. Otwarcie Zebrania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 2. Wybór Prezydium Zebrania.
 3. Wybór Komisji Wnioskowej, Skrutacyjno – Mandatowej oraz innych
  w miarę potrzeb.
 4. Stwierdzenie Komisji Skrutacyjno – Mandatowej o prawomocności Zgromadzenia

i zdolności do podejmowania uchwał.

 1. Przyjecie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przedstawienie sprawozdań organów SM „ Komunalnik” z działalności za 2015 r. tj.

a/ sprawozdania finansowego za 2015 r.

b/ sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 r.

           c/ sprawozdania Zarządu z działalności za 2015 r.

 1. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami
 2. Podjęcie uchwał w zakresie:

a/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r.

b/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2015 r.

c/ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 r.

d/ udzielenie absolutorium dla członków Zarządu SM „Komunalnik” z działalności

     za 2015 r.

e/ przeznaczenia dodatniego wyniku finansowego z działalności gospodarczej

     za 2015r.

 1. Zmiany w statucie spółdzielni ( par.102 ust.1)– podjęcie uchwały
 2. Rozpatrzenie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności spółdzielni oraz podjęcie uchwały w sprawie realizacji wniosków polustracyjnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
 5. Zamknięcie obrad.

Dokumenty i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad wyłożone zostaną do wglądu dla członków na 14 dni przed terminem WZ.- w siedzibie Spółdzielni przy ul. Prądzyńskiego 30a, ( w godzinach pracy Spółdzielni).                                                                              

Członkowie mają prawo w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia WZ zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad WZ.

Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed terminem WZ.