PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ KOMUNALNIK”

                                   Z DNIA 12 czerwca 2015 r.

W zebraniu udział wzięli:

Ewa Waliszek – p o Prezes zarządu

Ewa Zakrzewska - członek zarządu

Maria Kujawa – Główna księgowa

Nadzór i obsługę prawną sprawowała adwokat

             pani Barbara Skiedrzyńska

Na zebranie przybyło 41 osób - członków spółdzielni uprawnionych do głosowania (liczba ta w toku zebrania ulegała zmianie).

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Jerzy Parossa   o godz.16:30 powitał zebranych.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził wybór Prezydium.

2. Dokonano wyboru Prezydium Zebrania. Kandydaci wyrazili zgodę.

     Prezydium ukonstytuowało się w składzie:

Bartosz Dreger             – przewodniczący      

Edward Stankiewicz     – sekretarz        

Jerzy Parossa               – asesor                

Ryszard Piwnik           – asesor          

3. Następnie Przewodniczący Prezydium zarządził wybór Komisji Skrutacyjno-Mandatowej oraz  Komisji Wnioskowej.

Kandydaci wyrazili zgodę i Komisje ukonstytuowały się w następującym składzie:

Komisja Skrutacyjno – Mandatowa

             Bogusława Głogowska           – przewodnicząca

            Krystyna Olszewska              – sekretarz

             Andrzej Tanasiewicz             – członek

Komisja Wnioskowa ukonstytuowała się w składzie:

Janina Przybysz

Leon Bojaś

Krystyna Sołtysiak

Przegłosowano zamknięcie list kandydatów i Przewodniczący zarządził głosowanie nad składem Komisji. Składy Komisji zostały przyjęte.

4. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjno-Mandatowej ogłosiła, że zebranie jest zwołane   prawidłowo, jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał.

5. Przewodniczący przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu z poprzedniego walnego zgromadzenia członków z dnia 16 maja 2014 r.

Uprawnionych do głosowania było 40 osób.

Za przyjęciem głosowało osób 27.

5. Następnie przewodniczący pan Bartosz Dreger przystąpił do przyjęcia porządku obrad. Zaproponował zmianę pkt 10 i 14 –tego.

6. Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem zmiany porządku obrad. W wyniku przeprowadzonego głosowania Porządek Obrad został przyjęty.

Uprawnionych do głosowania było 41 osób.

Za zmianą porządku głosowało osób 38.

7. Następnie odbyło się przedstawienie poszczególnych sprawozdań tj:

a) sprawozdania finansowego za 2014 r. – przedstawiła główna księgowa spółdzielni

c) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2014 r. –przedstawił przewodniczący RN pan Jerzy Parossa

b) sprawozdania z działalności zarządu za 2014 r. – przedstawiła członek zarządu p.o. prezes pani Ewa Waliszek.

8. Wywiązała się dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami. Na pytania członków odpowiedzi udzielali p. główna księgowa i członkowie zarządu Spółdzielni.

W trakcie dyskusji głos zabierali członkowie z nieruchomości Św. Antoniego 35 – głównie z zapytaniem czym kieruje się zarząd ustalając plan remontów. Odpowiadała pani prezes i

p. Główna księgowa, że wynikało to przede wszystkim ze względów finansowych zgromadzonych na funduszu remontowym danej nieruchomości.

Pani (nr mandatu 28) z nieruchomości Nowowiejska 31-33 dopytywała czy członek Spółdzielni , który zbył prawo do lokalu z automatu traci członkostwo.

Pani prawnik odpowiedziała, że zgodnie z zapisem statutu wykreślenia takiej osoby dokonuje rada nadzorcza i po tym fakcie osoba taka nie jest już członkiem spółdzielni.

Ponadto pani Prawnik poinformowała, że w przypadku kiedy zbywają prawo do lokalu osoby posiadające odrębną własność informacja o zmianie właściciela nie wpływa do spółdzielni. Nie ma takiego obowiązku.

W trakcie zebrania przybywało osób i o godz. 18:10 uprawnionych do głosowania było osób 44.

Z ul. Przestrzennej zwrócił się pan z (nr mandatu 27) z zapytaniem o to „ czy lokator ma prawo znać szczegółowy plan pracy konserwatorów”.

Odpowiedziała p. p.o. prezes, że panu temu chodzi o kontrolowanie pracy byłych swoich kolegów i jednocześnie byłych podwładnych.

Następnie pani z nr mandatu 28) zapytała czy są w spółdzielni nieruchomości, które nie mają wykupionego gruntu na własność ale nie płacą wieczystego użytkowania. Odpowiedź brzmiała, że owszem są takie nieruchomości- mają one wykupione wieczyste użytkowanie na 99 lat.

Drugie pytanie dotyczyło podziału kosztów za użytkowanie dźwigów. Czy koszty eksploatacji dźwigów obciążają tylko co-miesięczne przeglądy techniczne i opłatę za dozór? Odpowiedziała p. Główna księgowa, że tak.

Pani z nr mandatu 36) właścicielka lokalu użytkowego przy ul. Nowowiejskiej 31-33 zakwestionowała wykonanie remontu dachu, ocieplenia wykonanego od 1-szej kondygnacji z pominięciem parteru i dlaczego VAT dzielony jest na 8 % i 23%. Odpowiedzi udzieliła pani Główna księgowa Spółdzielni. W okresie kiedy powstał ten koszt interpretacje organów skarbowych mówiły o zróżnicowaniu stawki VAT- dla lokali mieszkalnych 8%, dla lokali użytkowych 23%.

Docieplenie od 1-szej kondygnacji nieruchomości wynika stąd, że premie termomodernizacyjne dotyczą tylko lokali mieszkalnych.

Kolejny raz pani z nr mandatu 28) poruszyła kwestię opłaty za wywóz nieczystości w roku 2013 dotyczacą nieruchomości ul. Nowowiejska 31-33 .

Zabrała głos p. gł. Księgowa i wyjaśniła iż każdy z lokatorów nieruchomości dostał wyjaśnienie odnośnie tej kwestii do euro skrzynki .P.o. prezes zarządu zabrała głos i powiedziała ze zarząd i główna księgowa chętnie spotkają się z mieszkańcami nieruchomości celem wyjaśnienia wszelkich wątpliwości dotyczących nieruchomości. Powiedziała również iż p.z nr mandatu 28 była zapraszana do spółdzielni celem wyjaśnienia wątpliwości dotyczących zarówno podnajmowanego od Spółdzielni lokalu jak również na tym spotkaniu można było wyjaśnić inne wątpliwości. Pani z nr mandatu 28 nie wyraziła na to spotkanie zgody motywując to obowiązkami służbowymi i prosząc o odpowiedź na piśmie .

Pani z ul. Żeromskiego (nr mandatu 14) kwestionowała wykonanie remontu dachu i poziomów kanalizacji na swojej nieruchomości.

Z ul. Św. Antoniego zgłoszono również zastrzeżenia do firmy sprzątającej (XXXXXX) – nie ma dbałości o czystość.

Z ul. Więckowskiego pani lokatorka mówiła o brudnym pomieszczeniu z nie usuniętym grzejnikiem .

Pan przewodniczący dyscyplinując porządek zebrania poprosił o kierowanie spraw związanych z daną nieruchomością do zarządu lub rady nadzorczej.

9. Przystąpiono do podejmowania uchwał .

Wyniki głosowania nad poszczególnymi uchwałami:

 • 1.Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014r.

           Walne Zgromadzenie na podstawie § 89 i §92 statutu Spółdzielni postanawia:

           Zatwierdzić sprawozdanie finansowe rok 2014

Przewodniczący Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” z siedzibą we Wrocławiu odbytego w dniu 12 czerwca 2015 r. poinformował zebranych o ilości obecnych na sali Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik”

uprawnionych do głosowania nad uchwałą – 44 Członków.

 • „ZA” uchwałą głosowało                                                    - ……33 Członków
 • „PRZECIW” uchwale głosowało                                        -……1… Członków

W związku z powyższym, Komisja stwierdza, że osiągnięta została wymagana zwykła większość głosów, co skutkuje przyjęciem uchwały

         Podczas pierwszego głosowania w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

         za rok 2014 pani z nr mandatu 28 zakwestionowała członkostwo p.

       z nr mandatu 13 . Pomimo wyjaśnień p. Prawnik i członka zarządu, że

       Pani z nr mandatu 13 jest pełnoprawnym uczestnikiem zebrania członków

       p. z nr mandatu 28 upierała się przy swoim stanowisku odnośnie osoby

       pani z nr mandatu 13. Podniosły się zniecierpliwione głosy z sali oraz

     prezydium o zdyscyplinowanie p. z nr mandatu 28, gdyż swoim uporem ,

       bądź niezrozumieniem wyjaśnień dezorganizuje zebranie członków.

     2 . Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2014r.

       Walne Zgromadzenie na podstawie § 89 i §92 statutu Spółdzielni postanawia:

       Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2014

Przewodniczący Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” z siedzibą we Wrocławiu odbytego w dniu 12 czerwca 2015 r. poinformował zebranych o ilości obecnych na sali Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” uprawnionych do głosowania nad uchwałą–44 Członków.

 • „ZA” uchwałą głosowało                                         - …31… Członków
 • „PRZECIW” uchwale głosowało                            - … 4… Członków

W związku z powyższym, Komisja stwierdza, że osiągnięta została wymagana zwykła większość głosów, co skutkuje przyjęciem uchwały.

 • 3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014r.

     Walne Zgromadzenie na podstawie § 89 i §92 statutu Spółdzielni postanawia:

       Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2014

Przewodniczący Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” z siedzibą we Wrocławiu odbytego w dniu 12 czerwca 2015 r. poinformował zebranych o ilości obecnych na sali Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” uprawnionych do głosowania nad uchwałą–44 Członków.

 • „ZA” uchwałą głosowało                                         - …28…. Członków
 • „PRZECIW” uchwale głosowało                            - …   3… Członków

W związku z powyższym, Komisja stwierdza, że osiągnięta została wymagana zwykła większość głosów, co skutkuje przyjęciem uchwały.

 • 4. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” Janinie Domańskiej z działalności w roku obrotowym 2014.

Przewodniczący Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” z siedzibą we Wrocławiu odbytego w dniu 12 czerwca 2015 r. poinformował zebranych o ilości obecnych na sali Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” uprawnionych do głosowania nad uchwałą w liczbie –44 Członków.

 • „ZA” uchwałą głosowało                                                    - …2….... Członków
 • „PRZECIW” uchwale głosowało                                             27       Członków

W związku z powyższym, Komisja stwierdza, że NIE została osiągnięta wymagana zwykła większość głosów, co skutkuje nieprzyjęciem uchwały.

 • 5. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” Ewie Waliszek z działalności w roku obrotowym 2014.

Przewodniczący Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” z siedzibą we Wrocławiu odbytego w dniu czerwca 2014 r. poinformował zebranych o ilości obecnych na sali Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” uprawnionych do głosowania nad uchwałą w liczbie – 44 Członków.

„ZA” uchwałą głosowało                                            -…30…... Członków                     „PRZECIW” uchwale głosowało                                - …2…… Członków              

W związku z powyższym, Komisja stwierdza, że osiągnięta została wymagana   zwykła większość głosów, co skutkuje przyjęciem uchwały.

 • 6. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” Ewie Zakrzewskiej   z działalności w roku obrotowym 2014.

Przewodniczący Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” z siedzibą we Wrocławiu odbytego w dniu czerwca 2015 r. poinformował zebranych o ilości obecnych na sali Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” uprawnionych do głosowania nad uchwałą w liczbie – 44 Członków.

„ZA” uchwałą głosowało                                             -…30 ….. Członków        

„PRZECIW” uchwale głosowało                                 - …0 ….. Członków              

W związku z powyższym, Komisja stwierdza, że osiągnięta została wymagana   zwykła większość głosów, co skutkuje przyjęciem uchwały.

 • 7.Uchwała w sprawie przeznaczenia dodatniego wyniku finansowego z działalności gospodarczej w 2014 r. w kwocie 247.407,69 zł na potrzeby działalności Gospodarki Zasobami.

     Walne Zgromadzenie na podstawie § 89 statutu Spółdzielni postanawia w głosowaniu

       jawnym przeznaczyć dodatni wynik finansowy za rok 2014 na działalności gospodarczej

     w kwocie 247.407,69 zł wykazany w bilansie jako „zysk netto” na potrzeby działalności

     Gospodarki Zasobami. Wynik zostaje przeniesiony na krótkoterminowe rozliczenia

     międzyokresowe.

Przewodniczący Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” z siedzibą we Wrocławiu odbytego w dniu 12 czerwca 2015 r. poinformował zebranych o ilości obecnych na sali Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” uprawnionych do głosowania nad uchwałą w liczbie – 44 Członków.

 • „ZA” uchwałą głosowało                                         - …28 Członków
 • „PRZECIW” uchwale głosowało                            - … 0   Członków

W związku z powyższym, Komisja stwierdza, że osiągnięta została wymagana zwykła większość głosów, co skutkuje przyjęciem uchwały.

 • Uchwały w sprawie zmian w statucie SM Komunalnik.

8 . Uchwała w sprawie zmian do statutu ;

 Na podstawie §89 i §92 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni postanawia wprowadzić zmiany do Statutu Spółdzielni, poprzez wykreślenie §97 ust.1 pkt18, §97 ust.3 oraz §98 ust.6 statutu.

Przewodniczący Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” z siedzibą we Wrocławiu odbytego w dniu 12czerwca 2015 r. poinformował zebranych o ilości obecnych na sali Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” uprawnionych do głosowania nad uchwałą w liczbie – 41 Członków.

b)„ZA” uchwałą głosowało                                                      - …27 Członków

c)„PRZECIW” uchwale głosowało                                         -    12 Członków

W związku z powyższym, Komisja stwierdza, że osiągnięta została wymagana większość głosów, co skutkuje przyjęciem uchwały.

9 . Uchwała w sprawie zmian w statucie ;

Na podstawie §89 i §92 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni postanawia wprowadzić zmiany do Statutu Spółdzielni, poprzez zmianę par. 96 pkt 7 statutu, który otrzymuje brzmienie: członkowie rady nadzorczej za udział w posiedzeniach rady otrzymują wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń, które wynosi dla członków prezydium i przewodniczących komisji 20% a dla pozostałych członków rady 15% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o jakim mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Przewodniczący Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” z siedzibą we Wrocławiu odbytego w dniu12 czerwca 2015 r. poinformował zebranych o ilości obecnych na sali Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” uprawnionych do głosowania nad uchwałą w liczbie – 41Członków.

„ZA” uchwałą głosowało                                                        - …37….Członków

„PRZECIW” uchwale głosowało                                             - … 1… Członków

W związku z powyższym, Komisja stwierdza, że osiągnięta została wymagana większość głosów, co skutkuje przyjęciem uchwały.

10 . Uchwała w sprawie zmian w statucie ;

Na podstawie §89 i §92 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni postanawia wprowadzić zmiany do Statutu Spółdzielni, poprzez zmianę §88 ust.2,który otrzymuje brzmienie: Członek może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika, który nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie z podpisem poświadczonym notarialnie lub przez pracownika spółdzielni i pod rygorem nieważności dołączone do protokołu walnego zgromadzenia”.
 
Podczas omawiania projektu tej uchwały zabrał głos pan Krzysztof Biel (nr mandatu 46 ) zwracając uwagę, że powinno zależeć członkom Spółdzielni, aby jak najwięcej osób brało czynny udział w walnych zgromadzeniach a zapis upoważniający pełnomocnika na pewno by temu sprzyjał. 

Przewodniczący Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” z siedzibą we Wrocławiu odbytego w dniu 12 czerwca 2015 r. poinformował zebranych o ilości obecnych na sali Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” uprawnionych do głosowania nad uchwałą w liczbie – 41Członków.

ZA” uchwałą głosowało                                                           - …26….... Członków

PRZECIW” uchwale głosowało                                               - … 14… ….Członków

W związku z powyższym, Komisja stwierdza, że NIE osiągnięta została wymagana większość głosów, co skutkuje nieprzyjęciem uchwały.

11 . Uchwała w sprawie zmian w statucie ;

   Na podstawie §89 i §92 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni postanawia wprowadzić zmiany do Statutu Spółdzielni poprzez zmianę §79 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: „Opłaty winny być uiszczane co miesiąc z góry: dla lokali mieszkalnych do dnia 15-go każdego miesiąca a za lokale użytkowe w terminie wskazanym na fakturze.”

Przewodniczący Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” z siedzibą we Wrocławiu odbytego w dniu 12 czerwca 2015 r. poinformował zebranych o ilości obecnych na sali Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” uprawnionych do głosowania nad uchwałą w liczbie – 41Członków.

„ZA” uchwałą głosowało                                                       - …40….... Członków

„PRZECIW” uchwale głosowało                                             - …   0… … Członków

W związku z powyższym, Komisja stwierdza, że osiągnięta została wymagana większość głosów, co skutkuje przyjęciem uchwały.

Następnie przystapiono do głosowania zmian w statucie na wniosek mieszkańców nieruchomości Nowowiejska 31-33

Omawiała propozycje zmian pani z nr mandatu 28 z nieruchomości Nowowiejska 31-33

11A . Uchwała w sprawie zmian w statucie ;

Na podstawie §89 i §92 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni postanawia wprowadzić zmiany do Statutu Spółdzielni poprzez dopisanie do   §13 ust. 1 pkt 13, który otrzymuje brzmienie: „prawo do udziału w nadwyżce bilansowej”

Przewodniczący Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” z siedzibą we Wrocławiu odbytego w dniu 12 czerwca 2015 r. poinformował zebranych o ilości obecnych na sali Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” uprawnionych do głosowania nad uchwałą w liczbie – 40 Członków.

„ZA” uchwałą głosowało                                                         - …12….... Członków

„PRZECIW” uchwale głosowało                                             - … 27 ….Członków

W związku z powyższym, Komisja stwierdza, że NIE osiągnięta została wymagana większość głosów, co skutkuje nieprzyjęciem uchwały.

11 B . Uchwała w sprawie zmian w statucie ;

Na podstawie §89 i §92 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni postanawia wprowadzić zmiany do Statutu Spółdzielni poprzez dopisanie do   §13 ust. 1a , który otrzymuje brzmienie: „Statut spółdzielni mieszkaniowej, regulaminy, uchwały i protokoły obrad organów spółdzielni, a także protokoły lustracji i roczne sprawozdanie finansowe powinny być udostępnione na stronie internetowej spółdzielni.

Przewodniczący Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” z siedzibą we Wrocławiu odbytego w dniu 12 czerwca 2015 r. poinformował zebranych o ilości obecnych na sali Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” uprawnionych do głosowania nad uchwałą w liczbie – 40 Członków.

„ZA” uchwałą głosowało                                                         - …12….... Członków

„PRZECIW” uchwale głosowało                                             - … 27 ….Członków

W związku z powyższym, Komisja stwierdza, że NIE osiągnięta została wymagana większość głosów, co skutkuje nieprzyjęciem uchwały.

W trakcie wypowiedzi pani z numerem mandatu 28 - lokatorka z nieruchomości ul. Grunwaldzkiej nr mandatu 20 zarzuciła, że pani z nr mandatu 28 wyraźnie wypowiedziała „wojnę” zarządowi i spółdzielni i chce swoje sprawy załatwić rękoma uczestniczących w walnym zgromadzeniu członków na co nie ma ich zgody i wręcz nie mają ochoty tego słuchać.

11 C . Uchwała w sprawie zmian w statucie ;

Podczas omawiania tej zmiany zawnioskowanej przez p. z nr mandatu 28 lokator - p. z nr mandatu 35 zarzucił pani hipokryzję , zakłamanie i obłudę, gdyż głosowała przeciw ustanowieniu pełnomocnika przez członka spółdzielni a domaga się jedynie przywilejów dla współmałżonka w dodatku cytując tylko fragment ustawowego zapisu.

Na podstawie §89 i §92 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni postanawia wprowadzić zmiany do Statutu Spółdzielni poprzez dopisanie do   §13 ust. 5 , który otrzymuje brzmienie: „prawo do przeglądania rejestru członków spółdzielni przysługuje członkowi, jego małżonkowi, wierzycielowi członka i wierzycielowi spółdzielni”

Przewodniczący Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” z siedzibą we Wrocławiu odbytego w dniu 12 czerwca 2015 r. poinformował zebranych o ilości obecnych na sali Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” uprawnionych do głosowania nad uchwałą w liczbie – 40 Członków.

„ZA” uchwałą głosowało                                                         - …14….... Członków

„PRZECIW” uchwale głosowało                                             - … 24 ….Członków

W związku z powyższym, Komisja stwierdza, że NIE osiągnięta została wymagana większość głosów, co skutkuje nieprzyjęciem uchwały.

11 D . Uchwała w sprawie zmian w statucie ;

 

Na podstawie §89 i §92 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni postanawia wprowadzić zmiany do Statutu Spółdzielni poprzez zmianę § 102 ust. 4 , który otrzymuje brzmienie: „Z członkami zarządu zatrudnionymi w spółdzielni rada nadzorcza nawiązuje stosunek pracy na podstawie umowy o pracę lub powołania”

Przewodniczący Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” z siedzibą we Wrocławiu odbytego w dniu 12 czerwca 2015 r. poinformował zebranych o ilości obecnych na sali Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” uprawnionych do głosowania nad uchwałą w liczbie – 35 Członków.

„ZA” uchwałą głosowało                                                         - …2….... Członków

„PRZECIW” uchwale głosowało                                             - … 24 ….Członków

W związku z powyższym, Komisja stwierdza, że NIE osiągnięta została wymagana większość głosów, co skutkuje nieprzyjęciem uchwały.

11 E . Uchwała w sprawie zmian w statucie ;

Na podstawie §89 i §92 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni postanawia wprowadzić zmiany do Statutu Spółdzielni poprzez dopisanie w § 102 ust. 5 , który otrzymuje brzmienie: „Kto będąc członkiem zarządu spółdzielni mieszkaniowej, pełnomocnikiem albo likwidatorem, wbrew obowiązkowi dopuszcza do tego, że spółdzielnia nie udostępnia członkowi spółdzielni mieszkaniowej odpisów oraz kopii dokumentów, o których mowa w art. 8(1) usm i nie rozlicza kosztów budowy lokalu w terminach, o których mowa w art. 10 ust.3 albo art. 18 ust. 4 usm podlega karze grzywny., a orzekanie następuje w trybie przepisów kodeksu postepowania w sprawach o wykroczenia”

 

Przewodniczący Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” z siedzibą we Wrocławiu odbytego w dniu 12 czerwca 2015 r. poinformował zebranych o ilości obecnych na sali Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” uprawnionych do głosowania nad uchwałą w liczbie – 35 Członków.

„ZA” uchwałą głosowało                                                         - …1….... Członków

„PRZECIW” uchwale głosowało                                             - … 24 ….Członków

W związku z powyższym, Komisja stwierdza, że NIE osiągnięta została wymagana większość głosów, co skutkuje nieprzyjęciem uchwały.

11 F . Uchwała w sprawie zmian w statucie ;

Na podstawie §89 i §92 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni postanawia wprowadzić zmiany do Statutu Spółdzielni poprzez zmianę § 96 ust. 3, który otrzymuje brzmienie: „w skład rady nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej spółdzielni lub pełnomocnikami zarządu oraz osoby pozostające z członkami zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej ”

Przewodniczący Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” z siedzibą we Wrocławiu odbytego w dniu 12 czerwca 2015 r. poinformował zebranych o ilości obecnych na sali Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” uprawnionych do głosowania nad uchwałą w liczbie – 34 Członków.

„ZA” uchwałą głosowało                                                         - …1….... Członków

„PRZECIW” uchwale głosowało                                             - … 23….Członków

W związku z powyższym, Komisja stwierdza, że NIE osiągnięta została wymagana większość głosów, co skutkuje nieprzyjęciem uchwały.

11 G . Uchwała w sprawie zmian w statucie ;

 

Na podstawie §89 i §92 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni postanawia wprowadzić zmiany do Statutu Spółdzielni poprzez dodanie ust. 8 do § 106, który otrzymuje brzmienie: „Członek zarządu, rady oraz likwidator odpowiada wobec spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spółdzielni, chyba, ze nie ponosi winy”

Przewodniczący Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” z siedzibą we Wrocławiu odbytego w dniu 12 czerwca 2015 r. poinformował zebranych o ilości obecnych na sali Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” uprawnionych do głosowania nad uchwałą w liczbie – 35 Członków.

„ZA” uchwałą głosowało                                                         - …1….... Członków

„PRZECIW” uchwale głosowało                                             - … 22 ….Członków

W związku z powyższym, Komisja stwierdza, że NIE osiągnięta została wymagana większość głosów, co skutkuje nieprzyjęciem uchwały.

W trakcie omawiania tych propozycji padały głosy z sali i pani prawnik zwracające uwagę, że propozycje te są przepisywaniem zapisów ustawy do statutu. Jest to zbędne ponieważ ustawa jest nadrzędna i obowiązująca a w przypadku zmiany ustawy stanowiłoby, że mamy statut niezgodny z ustawą a to pociąga za sobą dalsze działania formalno-prawne i finansowe.

12. Uchwala w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu SM Komunalnik

Na podstawie §89 i §92 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni postanawia uchwalić tekst jednolity Statutu Spółdzielni

Przewodniczący Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” z siedzibą we Wrocławiu odbytego w dniu 12 czerwca 2015 r. poinformował zebranych o ilości obecnych na sali Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” uprawnionych do głosowania nad uchwałą w liczbie - 34Członków.

 • „ZA” uchwałą głosowało                                                    - …31….... Członków
 • „PRZECIW” uchwale głosowało                                        - …0…… Członków

W związku z powyższym, Komisja stwierdza, że osiągnięta została wymagana większość głosów, co skutkuje przyjęciem uchwały.

13. Uchwała w sprawie przyjęcia zmian w regulaminie Rady Nadzorczej

Na podstawie §89 i §92 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni postanawia uchwalić zmiany w r4egulaminie Rady nadzorczej dostosowując regulamin do uchwalonych wcześniej zmian w statucie spółdzielni.

Przewodniczący Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” z siedzibą we Wrocławiu odbytego w dniu 12 czerwca 2015 r. poinformował zebranych o ilości obecnych na sali Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” uprawnionych do głosowania nad uchwałą w liczbie – 34 Członków.

 • „ZA” uchwałą głosowało                                                    - …28 Członków
 • „PRZECIW” uchwale głosowało                                        - … 0 Członków

W związku z powyższym, Komisja stwierdza, że osiągnięta została wymagana większość głosów, co skutkuje przyjęciem uchwały.

14. Omówienie sytuacji prawno-finansowej nieruchomości spółdzielni położonych

   w   Domaszczynie.

Pani Ewa Waliszek przedstawiła krótkie sprawozdanie dotyczące kosztów zakupu 4-ch działek od byłych członków R.N i kosztów dodatkowych poniesionych za nabyte od nich nieruchomości . Koszty te kształtują się w kwocie   około 2600 000,00 zł ( tj. akty notarialne + koszty dodatkowe tj. odsetki, koszty ogłoszeń prasowych, koszty obsługi prawnej, koszty odsetek zapłaconych dostawcom z tytułu zwłoki za nieterminowe płacenie naszych zobowiązań, koszty komornicze itp).

Pani p. o. prezes Ewa Waliszek, poinformowała że został powołany biegły sądowy z zakresu rachunkowości i finansów celem ustalenia na podstawie dokumentacji księgowej SM „Komunalnik” czy Spółdzielnia dysponowała wolnymi środkami na pokrycie zobowiązań wynikających ze zbycia przez 4 byłych członków R N działek w Domaszczynie oraz czy konieczne było zaciągnięcie kredytu i poniesienie kosztów z tym związanych .

Wyjaśniła że został zaciągnięty kredyt hipoteczny i dodatkowo Spółdzielnia poniosła koszty związane z zapłatą odsetek od zaciągniętego kredytu ponieważ nie dysponowała wolnymi środkami pieniężnymi na pokrycie zobowiązań względem byłych członków Rady Nadzorczej za nabyte od nich nieruchomości.

Pani Ewa Waliszek przekazała również iż na chwilę obecną nie może podać więcej informacji ponieważ Prokuratura jest w trakcie przygotowywania dokumentów które zostaną skierowane do Sądu.

14. Uchwała w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości w Domaszczynie w częściach podzielonych na odrębne działki

Na podstawie § 89 i §92 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni wyraża zgodę na sprzedaż nieruchomości położonych w Domaszczynie woj. Dolnośląskie, Gmina Długołęka, obejmujących działki gruntu o nr 388/1-62 w częściach podzielonych na odrębne działki, objęte odrębnymi księgami wieczystymi.

Przewodniczący Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” z siedzibą we Wrocławiu odbytego w dniu 12 czerwca 2015 r. poinformował zebranych o ilości obecnych na sali Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” uprawnionych do głosowania nad uchwałą w liczbie – 31 Członków.

 • „ZA” uchwałą głosowało                                                    - …23 Członków
 • „PRZECIW” uchwale głosowało                                        - … 0 Członków

W związku z powyższym, Komisja stwierdza, że osiągnięta została wymagana większość głosów, co skutkuje przyjęciem uchwały.

15. Wybory do Rady Nadzorczej na kadencje 2015-2018

Przewodniczący zebrania przystępując do składania kandydatur na członków rady nadzorczej zarządził aby kandydatury zgłaszać pisemnie na kartkach z podaniem   krótkiego uzasadnienia danej kandydatury.

Kandydaci wyrazili zgodę na sprawowanie funkcji członka rady nadzorczej SM Komunalnik

W wyniku tajnego głosowania dokonano wyboru członków rady nadzorczej.

15. Uchwała w sprawie wyboru rady nadzorczej SM Komunalnik na kadencję

     2015-2018 w osobach 

 1. Bojaś Leon
 2. Dreger Bartosz
 3. Sołtysiak Krystyna
 4. Stankiewicz Edward
 5. Przybysz Janina
 6. Parossa Jerzy
 7. Paczkowski Mieczysław

Przyjęto, że Rada Nadzorcza będzie się składała w tej kadencji z 7 osób

Na listę rezerwową rady nadzorczej wybrano 2 osoby w kolejności;

 1. Targowska Renata
 2. Piwnik Ryszard

Przewodniczący Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” z siedzibą we Wrocławiu odbytego w dniu 12 czerwca 2015 r. poinformował zebranych o ilości obecnych na sali Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik” uprawnionych do głosowania nad uchwałą w liczbie – 27 Członków.

 • „ZA” uchwałą głosowało                                                    - …27 Członków
 • „PRZECIW” uchwale głosowało                                        - … 0 Członków

W związku z powyższym, Komisja stwierdza, że osiągnięta została wymagana większość głosów, co skutkuje przyjęciem uchwały.

15. Pani Ewa Zakrzewska odpowiedziała na pytanie jak została zakończona sprawa z byłymi pracownicami działu technicznego. Obie panie zrezygnowały ze swoich roszczeń w całości. Spółdzielnia nie poniosła żadnych dodatkowych kosztów.

Wniosek dotyczący podziału kosztów ogrzewania 50/50 omówiony został w sprawozdaniu rady nadzorczej.

16. Do komisji wnioskowej wpłynął wniosek p. (nr mandatu 28) dotyczący weryfikacji członków uprawnionych do głosowania. Wniosek został poddany głosowaniu:

Uprawnionych do głosowania było 29 osób

Za głosowało   7

Przeciw         9

Wniosek został odrzucony w wyniku głosowania.

17. Więcej wniosków komisja wnioskowa nie otrzymała.

18. Na tym zakończono obrady walnego zgromadzenia członków SM Komunalnik.

Pan Przewodniczący podziękował za przybycie.

Edward Stankiewicz                                                 Bartosz Dreger

ze zdaniem odrębnym

   Sekretarz                                                                Przewodniczący     

             Walnego Zgromadzenia                                        Walnego Zgromadzenia

 

 

               Zdanie odrębne + załącznik